0

Colostoma betekenis

Bij patiënten met copd treden vaak pijnklachten op in de borststreek als gevolg van pneumonie met pleura-prikkeling, longembolie of ribfracturen. Top Een adequate behandeling van pijn kan pas plaatsvinden na een goede anamnese en lichamelijk pergamon onderzoek en, op indicatie, aanvullend onderzoek. Alleen dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de aard en oorzaak van de pijnklachten en in de factoren, die van invloed zijn op de pijn en de pijnbeleving. Door voor dit gesprek ruim de tijd te nemen krijgt de patiënt de kans zijn pijn onder woorden te brengen, zijn zorgen en angsten te bespreken en aan te geven hoezeer de pijn hem beperkingen oplegt. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk voor een goede pijnanamnese: laat de patiënt zijn pijn weergeven in zijn eigen woorden Betrek in de analyse ook de omgeving van de patiënt. Analyseer iedere pijnklacht afzonderlijk. Besteed aandacht aan: de ernst, het karakter, de duur en het verloop van de pijn de factoren die de pijn veroorzaken of beïnvloeden (in positieve of negatieve zin) de invloed op fysiek, psychisch en sociaal functioneren de betekenis die aan de pijn wordt toegekend. Bijwerkingen en gedachten over verslaving of versnelling van het overlijden mede in relatie tot eerdere ervaringen hiermee de rol van de naasten bij de pijn, het pijngedrag en de behandeling laat de patiënt de ernst van de pijnklachten vastleggen door middel van een rapportcijfer. Het verdient aanbeveling om de patiënt een dagboek bij te laten houden waarin de ernst van de pijn minimum tweemaal per dag wordt vastgelegd. Hiermee wordt een goede indruk van de pijnklachten in de loop van de tijd verkregen en kan het effect van behandeling worden vastgesteld.

colostoma betekenis

Drie layer bead Ketting Een Kant

In de eerste plaats kan worden gedacht aan de wijze waarop pijn wordt geuit. In vergelijking met de westerse cultuur wordt pijn in sommige culturen expressiever geuit. Anderzijds is het soms gebruikelijk pijn niet te uiten. In de tweede plaats zijn er verschillen in het omgaan met en in de betekenis van pijn. Men spreekt in dit verband over de somatische, cognitieve, affectieve, sociale, gedragsmatige, existentiële en culturele dimensies van pijn. Onderkenning van deze factoren is van belang voor een integrale. Multidimensionale benadering en kan daardoor leiden tot een effectievere behandeling van pijn. Top Pijn bij patiënten met kanker kan worden veroorzaakt door: directe (door)groei van de tumor en/of metastasen (70) diagnostische procedures behandeling, zoals chirurgie, radiotherapie of chemotherapie (20) bijkomende factoren (bijv. Constipatie, decubitus, spierspasmen, infectie) of niet aan de maligniteit gerelateerde co-morbiditeit (10) Pijn ten gevolge van tumorgroei is meestal het gevolg van: botmetastasen (lokale botdestructie, fractuur, infiltratie van weke delen rond het bot, compressie van ruggenmerg of wortels) (28) infiltratie van weke delen (26) infiltratie. Daarnaast komen myalgieën en pijnklachten als gevolg van infecties op diverse plaatsen vaak voor. Bij patiënten met levensbedreigende neurologische aandoeningen (bijv. Als of MS) is er sprake van neuropathische pijn als gevolg van beschadiging van het centrale of perifere zenuwstelsel, vaak in combinatie met nociceptieve pijn, bijvoorbeeld door spierkrampen of decubitus. Bij patiënten met hartfalen treden vaak pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

colostoma betekenis

opgevolgd. Gevoel van controle over de situatie leidt tot afname van angst en een betere kwaliteit van leven. Gevoelens van boosheid, angst of depressie kunnen de beleving van pijn negatief beïnvloeden; omgekeerd kan pijn deze gevoelens ook weer versterken. Pijn leidt tot aanpassing van gedrag en daardoor tot interactie met de omgeving. Dit kan een positieve of negatieve invloed op de pijnbeleving hebben. Sociale factoren, zoals het ontbreken van steun van partner en/of kinderen of een slechte financiële of woonsituatie, kunnen een negatieve invloed hebben op de pijnbeleving en op de wijze waarop de patiënt met pijn omgaat. Levensbeschouwelijke en spirituele problematiek kunnen de pijnbeleving beïnvloeden: schuldgevoelens, problematiek rond het afscheid nemen, existentiële angsten en vragen over de zin en betekenis van ervaren pijn en lijden. Culturele factoren kunnen op verschillende manieren een rol spelen.

Plaspas medische toiletpas Belgi

Alle producten op een rijtje nivea

Daarnaast spelen ook andere receptoren (o.a. De nmda-receptor) een rol. Dimensies van pijn Een pijnlijke prikkel wordt in eerste instantie waargenomen en vervolgens beleefd. De hersenen kunnen door afdalende regelsystemen invloed uitoefenen op de nivea pijngewaarwording en door intracerebrale regelsystemen ook op de pijnbeleving. De pijnbeleving leidt uiteindelijk tot het pijngedrag, dat is hetgeen de zorgverlener hoort en ziet. Pijnbeleving is subjectief en wordt beïnvloed door factoren die niet in direct verband staan met de ziekte. Vaak zijn deze factoren ook onderling gerelateerd. We spreken hierbij van het concept totale pijn (Cicely saunders). De volgende factoren kunnen van invloed zijn: Lichamelijke klachten, zoals een aanhoudende hoest, regelmatig overgeven en langdurige hik, constipatie, kunnen pijn uitlokken of reeds bestaande pijn verergeren. De mate waarin de patiënt weet wat de oorzaak en de betekenis van de pijn en wat de mogelijkheden tot behandeling en het perspectief op korte en lange termijn zijn, heeft invloed op de wijze waarop hij de pijn ervaart en hoe hij hier mee.

Deze prikkeling kan worden geïnduceerd door fysische factoren (druk, rek, warmte, koude) en/of chemische factoren (ontstekingsmediatoren,. Prostaglandines, histamine, bradykinine, serotonine en cytokines). Pijnprikkels worden vervoerd via de zgn. C-vezels (dun, langzaam geleidend, ongemyeliniseerd) en A-deltavezels (dik, snel geleidend, gemyeliniseerd). Deze vezels komen via de achterhoorn het ruggenmerg binnen, waarna uitgebreide modulatie plaatsvindt. Uiteindelijk worden de pijnprikkels hoofdzakelijk via de tractus spinothalamicus naar de hersenen (thalamus en de cortex) geleid. In het ruggenmerg zijn geen neuronen aanwezig die alleen maar door viscerale prikkels worden geactiveerd. Viscerale pijn wordt vaak gevoeld in het dermatoom dat op hetzelfde niveau projecteert (referred pain). Bij viscerale pijn treedt prikkeling niet zozeer op door directe weefselbeschadiging, maar  door van drukverhoging, rek en/of ischemie. Neuropathische pijn ontstaat door compressie of beschadiging van een perifere zenuw, zenuwplexus, wortel, ruggenmerg of hersenen, leidend tot spontane elektrische activiteit en/of verhoogde gevoeligheid voor externe stimuli. Bij de transmissie van pijn spelen endogene opioïden (enkefalines, endorfines en dynorfines) een belangrijke rol; deze oefenen hun werking uit via de opioïdreceptoren, waarvan er binnen het zenuwstelsel ten minste vier types bestaan (mu-, kappa-, delta- en sigma-receptoren). Extern toegediende opioïden oefenen hun werking uit door binding aan deze receptoren.

Doorbraakpijn kan invaliderend zijn en leiden tot stemmingsstoornissen en angst. De medicatie die wordt gebruikt voor de behandeling van doorbraakpijn wordt ook wel doorbraakmedicatie genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie types doorbraakpijn: Incidentele pijn : doorbraakpijn die uitsluitend of hoofdzakelijk optreedt bij bepaalde bewegingen of houdingen (voorspelbaar) End of dose pain : doorbraakpijn die optreedt kort voor de volgende gift van het analgeticum Spontane doorbraakpijn: doorbraakpijn die optreedt zonder. Dit kan optreden zowel bij zeer hoge doseringen of snelle dosisverhoging (hierbij is er ook sprake van uitgesproken allodynie en vaak ook van myoclonieën) als bij onderhoudsbehandeling of onttrekking (zonder allodynie). Het is niet bekend hoe vaak dit optreedt. Ook primair somatisch bepaalde pijn wordt in hoge mate beïnvloed door psychosociale en/of levensbeschouwelijke factoren (zie verder Ontstaanswijze). Voor dit allesomvattende concept van pijn wordt ook de term totale pijn ' gebruikt. Top Matige tot ernstige pijn komt voor bij 64 van de patiënten met vergevorderde stadia van kanker. Het optreden van pijn is afhankelijk van de soort kanker: pancreas, oesophagus: meer dan 80 van de patiënten long, maag, prostaat, borst, cervix, ovarium: 70-80 orofarynx, colon, hersenen, nier, blaas: 60-70 hematologische maligniteiten (ziekte van Kahler, maligne lymfoom, leukemie tumoren van weke delen: 50-60 Ongeveer. Maar pijn treedt ook vaak op in de palliatieve fase van andere, niet-oncologische ziekten zoals: aids: 40-50 van ambulante patiënten; 80 van opgenomen patiënten in vergevorderd stadium van de ziekte als: 60-70 multipele sclerose: 50-60 hartfalen: 41 copd: 68 terminale nierinsufficiëntie (na staken van dialyse.

Vogelkrant, al het vogelnieuws op 1 pagina

Bij een neuropathie) pijn gevoeld in het verzorgingsgebied van de zenuw, terwijl bij een beschadiging van de achterwortel (bijv. Bij een postherpetische neuralgie) de pijn wordt gevoeld in het corresponderende dermatoom. 65 van de pijn bij patiënten met kanker cream is nociceptief en 10 is neuropathisch. In 25 van de gevallen is er sprake van mengvormen. Somatische pijn versus viscerale pijn, somatische pijn is nociceptieve pijn die uitgaat van huid, bindweefsel, spierweefsel of bot, is meestal duidelijk gelokaliseerd en scherp, stekend of kloppend van karakter. Viscerale pijn is nociceptieve pijn die uitgaat van de ingewanden van de borst of de buik. Deze is meestal niet duidelijk gelokaliseerd en vaak drukkend of krampend van karakter. Viscerale pijn wordt soms gevoeld in het dermatoom, dat op hetzelfde ruggenmergniveau projecteert. Men spreekt in dat geval van referred pain, bijvoorbeeld pijn in de schouder ten gevolge van levermetastasen met ingroei in het leverkapsel en het diafragma. Doorbraakpijn Onder doorbraakpijn wordt plotseling optredende, tijdelijke, vaak hevige toename van pijn begrepen die optreedt bij bestaande chronische pijnklachten. Doorbraakpijn komt voor bij 50-65 van de patiënten met kanker, duurt gemiddeld 30 minuten (spreiding 1-240 minuten) en treedt gemiddeld viermaal per dag. colostoma betekenis

Fantoompijn na amputatie van een extremiteit). Centrale pijn is neuropathische pijn die veroorzaakt wordt door beschadiging van het centrale zenuwstelsel, bijv. Na een cva of bij multipele sclerose. Neuropathische pijn heeft de volgende eigenschappen: de pijn wordt vaak als brandend, schietend en/of stekend ervaren. De pijn gaat nogal eens gepaard met sensibiliteitsstoornissen. Er kan sprake zijn van een verminderde sensibiliteit. De pijngewaarwording kan ook versterkt zijn ( hyperalgesie ). Soms treden pijnklachten op als gevolg van een prikkel die normaliter niet tot een pijnsensatie leidt ( allodynie ). Huidaanraking is meestal pijnlijk ( hyperesthesie ). De plaats waar de pijn wordt gevoeld hangt af van de plaats waar de zenuwbeschadiging is opgetreden. Zo wordt bij een beschadiging van een perifere zenuw (bijv.

Artsenwijzer diëtetiek - maag-, darm- en leverziekten

Top, de definitie van pijn van de International Association for the Study of pain is de volgende: 'pijn is een onaangename sensorische of emotionele ervaring samenhangend met actuele of potentiële weefselbeschadiging of beschreven in termen van een dergelijke beschadiging'. Een meer pragmatische definitie is die van McCaffery: 'pijn is datgene wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig. Dit benadrukt de subjectieve ervaring van de patiënt als een belangrijk uitgangspunt. Er bestaan verschillende indelingen en vormen van pijn: Nociceptieve versus neuropathische pijn, nociceptieve pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging. Prostaglandines spelen hierbij een belangrijke rol. Deze pijn is meestal goed behandelbaar met paracetamol, nsaid's (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) en/of opioïden. Neuropathische pijn kan worden gedefinieerd als pijn ten gevolge van beschadiging van het perifere of centrale zenuwstelsel. Beschadiging van het zenuwstelsel kan veroorzaakt worden door compressie of ingroei door tumor (bijv. Ingroei in de plexus brachialis door een Pancoast-tumor door bestraling (bijv. Plexopathie van de plexus brachialis door radiotherapie) of na operatieve ingrepen (bijv.

colostoma betekenis

Besse, anesthesioloog/pijnbestrijder, umc. Krol, oncologieverpleegkundige en cream adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Oost, nijmegen. Deze nederlandse werd nagelezen, van een wetenschappelijke grading voorzien en aangepast aan de Vlaamse context. De hoofdstukken inleiding, voorkomen, ontstaanswijze, oorzaken, diagnostiek, stappenplan en samenvatting werden quasi integraal en ongewijzigd overgenomen van. Het hoofdstuk interventionele pijnbehandelingstechnieken werd summier aangepast. Het hoofdstuk beleid en behandeling werd ten gronde bekeken. De literatuurlijst van werd aan de hand van het grade-systeem, van een grading voorzien. We volgden hierbij het grade-systeem zoals beschreven door paul van royen. Voor bepaalde deelgebieden werd dit aangevuld met een literatuursearch. De artikels werden telkens door twee auteurs onafhankelijk van elkaar aan een grading onderworpen. Door discussie halen in de auteursgroep werd consensus bereikt over de kernboodschappen, de graad van wetenschappelijke evidentie en de graad van aanbeveling hiervan. De informatie hierover werd in de tekst vermeld.

Plaspas medische toiletpas België

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten, de eerste versie van de richtlijn "Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten" werd in de periode van geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van de federatie palliatieve zorg Vlaanderen, door: Martine de laat, anesthesist/palliatief arts, uz gent. Peter Demeulenaere, huisarts/palliatief arts, gza ziekenhuizen Antwerpen. Marc Tanghe, hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid, chrpbw bois de la pierre, wavre. Mimmie wouters, palliatief verpleegkundige, netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-ninove. Deze versie werd nagelezen en becommentarieerd door:. Gert huysmans, huisarts/palliatief arts, coda-hospice wuustwezel. Senne mullie, anesthesist/palliatief arts, Brugge. Peter Pype, huisarts/palliatief arts, de mantel, roeselaere. Johan Vanden Eynde, huisarts/palliatief arts, netwerk palliatieve zorg waasland. Deze richtlijn kwam tot stand op basis van de richtlijn pijn versie.0 (2008 en 2010) van geschreven door: de Graeff, internist-oncoloog, umc utrecht/Kenniscentrum Palliatieve zorg Utrecht en arts Academisch Hospice demeter, de bilt.

Colostoma betekenis
Rated 4/5 based on 546 reviews
SHARE

colostoma betekenis Eqytuhu, Sun, April, 29, 2018

Deze nederlandse werd nagelezen, van een wetenschappelijke grading voorzien en aangepast aan de Vlaamse context. De hoofdstukken inleiding, voorkomen, ontstaanswijze, oorzaken, diagnostiek, stappenplan en samenvatting werden quasi integraal en ongewijzigd overgenomen van. Het hoofdstuk interventionele pijnbehandelingstechnieken werd summier aangepast. Het hoofdstuk beleid en behandeling werd ten gronde bekeken. De literatuurlijst van werd aan de hand van het grade-systeem, van een grading voorzien.

colostoma betekenis Syjody, Sun, April, 29, 2018

Deze richtlijn kwam tot stand op basis van de richtlijn pijn versie.0 (2008 en 2010) van geschreven door: de Graeff, internist-oncoloog, umc utrecht/Kenniscentrum Palliatieve zorg Utrecht en arts Academisch Hospice demeter, de bilt. Besse, anesthesioloog/pijnbestrijder, umc. Krol, oncologieverpleegkundige en adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Oost, nijmegen.

colostoma betekenis Judogicy, Sun, April, 29, 2018

Gert huysmans, huisarts/palliatief arts, coda-hospice wuustwezel. Senne mullie, anesthesist/palliatief arts, Brugge. Peter Pype, huisarts/palliatief arts, de mantel, roeselaere. Johan Vanden Eynde, huisarts/palliatief arts, netwerk palliatieve zorg waasland.

colostoma betekenis Ihevym, Sun, April, 29, 2018

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten, de eerste versie van de richtlijn "Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten" werd in de periode van geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van de federatie palliatieve zorg Vlaanderen, door: Martine de laat, anesthesist/palliatief arts, uz gent. Peter Demeulenaere, huisarts/palliatief arts, gza ziekenhuizen Antwerpen. Marc Tanghe, hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid, chrpbw bois de la pierre, wavre. Mimmie wouters, palliatief verpleegkundige, netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-ninove. Deze versie werd nagelezen en becommentarieerd door:.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: